Podmínky affiliate programu („Podmínky“) – Smluvní vztah

Vyplněním registračního formuláře a zaškrtnutím tlačítka „Souhlasím s podmínkami“ na internetové adrese affiliate.leontyna.cz souhlasí registrující se partner („Partner“) s těmito podmínkami a odesílá žádost o uzavření Smlouvy o provozování technologie společnosti MOBILHIT, s.r.o., se sídlem:  Pobřežní 370/4, 186 00  Praha 8, Česká republika, IČ 25852744, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 191032 („Mobilhit“).
V případě schválení společností Mobilhit je Partnerovi zasláno elektronickou formou potvrzení a tímto je uzavřen smluvní vztah mezi Partnerem a společností Mobilhit.

I. Obecná ustanovení


1. Společnost Mobilhit zajišťuje provoz technologie („Technologie“) podporující prodejní a marketingové aktivity spočívající především v propagaci nabídky zboží prodávané internetovými obchody provozovanými společností Mobilhit („Obchody“).
2. Partner bude na svých internetových stránkách („Web“) provozovat Technologii. Při splnění podmínek uvedených dále, mu vznikne nárok na zaplacení odměny, jejíž výše bude vypočtena postupem uvedeným v článku III.
3. Partner prohlašuje, že všechny jím uvedené údaje v online registraci jsou pravdivé a úplné. Programu se může účastnit pouze Partner, který má potřebná oprávnění k takové činnosti, zejm. pak příslušné oprávnění k podnikání.
 

II. Podmínky spolupráce


1. Partner má možnost na Webu umístit odkaz na Obchody („Odkaz“). Přesné umístění a formát Odkazu podléhá schválení Mobilhit.
2. Odkaz nesmí být umístěn na stránky s obsahem odporujícím zákonům České republiky, na stránky s pornografickým obsahem anebo internetové stránky s obsahem, který by mohl jinak poškodit dobré jméno společnost Mobilhit. Obsah Webu nesmí porušovat práva třetích stran. Společnost Mobilhit si vyhrazuje právo kontrolovat obsah stránek a umístění Odkazů na internetových stránkách Partnerů.
3. Partner nesmí napodobovat vzhled webových stránek a podstránek společnosti Mobilhit či jakkoli jinak budit v návštěvníkovi dojem, že Web je vlastněn či provozován zcela či z části společností Mobilhit. Logo společnosti Mobilhit a doplňující propagační materiály, které se vztahují na společnost Mobilhit, mohou být použity pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Mobilhit. Partner nesmí využívat název společnosti Mobilhit jinak než v souvislosti s provozem Odkazů na Webu.
4. V souvislosti s Odkazem nesmí Partner používat jakákoliv automatická otevírání internetových stránek bez akce návštěvníka webu, např. autohits systémy, načítání serveru jakéhokoliv Obchodu do pop-up a pop-under oken, načítání takového serveru Obchodu do iframe apod. Kliknutí na Odkaz musí být výsledkem svobodného rozhodnutí (vědomě volního jednání) návštěvníka internetové stránky Partnera, nikoli jednáním v omylu či důsledkem neodvratitelného procesu.
5. Odkazy nesmí být umisťovány na stránky bez obsahu a na internetové stránky vytvořené pouze za účelem zobrazování reklam, ať už je obsah s internetovými obchody provozovanými společností Mobilhit relevantní či nikoliv.
6. Společnost Mobilhit neodpovídá za funkčnost Odkazů a Technologie a zároveň nezaručuje žádné minimální počty kliknutí na Odkaz, dobu jejich uskutečnění, případně výši Odměn podle článku III níže získaných Partnerem na základě Podmínek. Společnost Mobilhit neodpovídá za škody vzniklé na základě nefunkčnosti nebo nesprávné funkčnosti Technologie nebo Odkazů. Společnost Mobilhit neodpovídá za škody způsobené nečinností nebo činností třetích stran. Za obsah Webu nese odpovědnost Partner.
7. Vše související s Technologií a Odkazy je nebo může být předmětem duševního vlastnictví společnosti Mobilhit. Partner není oprávněn jakoukoliv část Technologie nebo Odkazu měnit, pronajímat, půjčovat, prodávat, předávat dalším stranám a ani z nich nebo na jejich základě vytvářet odvozená díla nebo produkty.
8. Společnost Mobilhit má kdykoli právo změnit obsah i formu Odkazu, případně omezit či pozastavit jeho zobrazování na Webu Partnera.
9. Partner nesmí využívat rozesílání elektronické pošty bez předchozího schválení společností Mobilhit. V případě porušení tohoto pravidla nebudou Partnerovi vyplaceny provize vzniklé rozesláním této komunikace. Stejně tak nesmí Partner rozesílat nevyžádanou poštu (spam) a používat jinou nedovolenou formu propagace.
10. V případě porušení těchto všeobecných obchodních podmínek je Provozovatel affiliate programu oprávněn Partnera, který podmínky porušil, okamžitě vyloučit z affiliate programu bez nároku na výplatu Odměny.
 

III. Odměna


1. Společnost Mobilhit poskytne Partnerovi za níže uvedených podmínek odměnu za každého příchozího návštěvníka na stránky Obchodu, který uskuteční nákup zboží a od takové kupní/spotřebitelské smlouvy v zákonné lhůtě neodstoupí.
2. V případě, že návštěvník po kliknutí na Odkaz umístěný na internetových stránkách Partnera do 30 dnů od takového kliknutí zakoupí jakékoliv zboží v Obchodě, řádně zaplatí jeho cenu a zboží nevrátí v zákonné lhůtě od jeho obdržení („Nákup“), má Partner v takovém případě nárok na odměnu ve výši určené z ceny Nákupu bez DPH („Odměna“). Výše Odměny je stanovena na 7%.
3. Na služby (například doprava) se nárok na odměnu nevztahuje.
Odměna může být zvýšena na základě časově omezené akce či dohodě s Partnerem.
4. Odměnu podle článku III odstavec 1 obdrží vždy pouze ten Partner, z jehož stránek vstoupil zákazník na internetové stránky Obchodu jako poslední před uskutečněním Nákupu. Nárok na odměnu není dotčen takovými vstupy zákazníka na internetové stránky Obchodu, které nebyly uskutečněny prostřednictvím Odkazů umístěných na stránkách Partnerů.
5. Nárok na Odměnu a její výplatu vzniká pouze za předpokladu, že celková výše Odměny za kalendářní měsíc dosáhne nejméně 500 Kč.
6. Z technických důvodů je pro uznání Odměny nutné, aby návštěvníci stránek Partnera měli ve svém počítači povoleny cookies.
7. Partner má povinnost kontrolovat výši své měsíční provize v rozhraní affiliate systému. V případě, že částka schválených provizí přesáhne stanovené minimum, Partner do 15. dne následujícího kalendářního měsíce vystaví fakturu na příslušnou částku a pošle ji společnosti Mobilhit elektronickou formou na adresu affilate@leontyna.cz nebo na jinou adresu určenou společností Mobilhit.
V případě vzniku nároku Partnera na výplatu Odměny dle článku III odstavec 1 zašle společnost Mobilhit do 10. dne následujícího kalendářního měsíce na e-mailovou adresu Partnera informaci o částce provize za daný kalendářní měsíc („měsíční vyúčtování”), toto ovšem nenahrazuje povinnost Partnera uvedenou výše.
8. Partner je povinen udržovat své účetní/fakturační údaje a bankovní spojení v systému vždy aktuální. Partner bere na vědomí, že vyúčtování vždy probíhá na základě údajů, které jsou v systému k poslednímu dni daného měsíce. Partnerovi bude odměna vyplacena převodem na bankovní účet v českých korunách. Pokud Partner neposkytne do konce daného kalendářního měsíce účetní údaje a bankovní spojení, na jejichž základě bude možné provést výplatu Odměny, nárok na výplatu Odměny zaniká.
9. Po obdržení vyúčtování dle článku III odstavec 6 může Partner do 5 pracovních dnů vznést námitku proti výši Odměny uvedené ve vyúčtování. Společnost Mobilhit námitku Partnera prošetří a do 30 dnů zašle Partnerovi své vyjádření. Pokud bude námitka Partnera shledána oprávněnou, bude částka uznaného rozdílu vyrovnána v následujícím vyúčtování. V případě, že oproti výši Odměny nebude Partnerem vznesena námitka do 5 pracovních dnů od obdržení vyúčtování, nárok Partnera na vznesení námitky zaniká a výše Odměny se považuje za bezvadnou.
10. Odměna, na kterou vznikl Partnerovi nárok dle článku III odstavec 1, a která byla vyúčtována dle článku 3 odstavce 5, bude uhrazena společností Mobilhit do konce měsíce následujícího po příslušném kalendářním měsíci na účet Partnera uvedený na faktuře, nejedná-li se o případ nedostatečné výše Odměny dle článku III odstavec 4. Dojde-li ke změně bankovního spojení, Partner je povinen takovou změnu neprodleně oznámit společnosti Mobilhit.
11. Partner má nárok na Odměnu z Nákupů, které byly dokončeny v době trvání smlouvy, jsou-li splněny podmínky článku III.
12. Partner je povinen zdanit Odměnu dle platného Zákona o daních z příjmů. Pokud je Partner plátcem DPH, bude u faktury (zdanitelného plnění) uplatněna sazba daně platná ke vzniku povinnosti přiznat daň v souladu s platnými právními předpisy. Dojde-li v průběhu Smlouvy u Partnera ke změně, je povinen takovou změnu neprodleně vyznačit v systému. Pokud tak neučiní, Mobilhit bude nadále účtovat Odměnu dle údajů, které jsou v systému platně zaznamenané k poslednímu dni daného kalendářního měsíce.
13. Pokud Partner poruší ustanovení článku I odstavec 3, nárok na výplatu Odměny zaniká. Společnost Mobilhit může za zaúčtovat doposud nevyplacené Odměny proti splatným nárokům vůči Partnerovi.
14. Výše Odměny je určena výhradně na základě údajů společnosti Mobilhit, žádné jiné způsoby měření či výpočtu výše Odměny nebudou mít účinek.
 

IV. Technický servis


1. Technický servis související s provozem Technologie a Odkazů zajišťuje společnost Mobilhit. Partner je povinen poskytnout společnosti Mobilhit veškerou relevantní asistenci v souvislosti s technickým servisem Technologie nebo Odkazu.
2. Společnost Mobilhit zřídí pro Partnera přístup na server affiliate.leontyna.cz, kde bude moci sledovat aktuální výši Odměny, na níž mu v souladu s Podmínkami v daném kalendářním měsíci vzniká nárok.
3. Partner je povinen udržovat internetovou stránku s Odkazem, kterou provozuje, v provozuschopném stavu. Převodem, zrušením či zánikem internetové stránky s Odkazem Smlouva pozbývá své platnosti.
V. Osobní údaje
1. Osobní údaje Partnera uvedené ve Smlouvě a v systému registrace provozované Technologie společností Mobilhit, jsou zpracovávány společností Mobilhit v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnuté údaje budou zpracovávány za účelem splnění účelu Smlouvy. Partner tímto zároveň souhlasí, aby jeho osobní údaje byly též poskytnuty společnosti Mobilhit k marketingovým účelům.
2. Partner souhlasí s tím, že společnost Mobilhit může používat jeho jméno (nebo název společnosti) a logo v prezentacích, marketingových materiálech, seznamech zákazníků a seznamech zákazníků na webových stránkách.
3. Partner akceptací Podmínek dává rovněž souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v registraci. Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům společnosti Mobilhit a společnosti. Pokud bude k jeho osobním údajům mít přístup jiný subjekt, bude tomu tak pouze v rámci spolupráce na činnostech společnosti Mobilhit za účelem zlepšení svých služeb a k obchodním a marketingovým účelům, přičemž tento subjekt nebude oprávněn údaje předávat jiné osobě.
 

VI. Závěrečná ustanovení


1. Společnost Mobilhit si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto Podmínky, přičemž tuto změnu oznámí na internetové adrese affiliate.leontyna.cz. Aktuální Podmínky budou vždy dostupné na stránce Affiliate program. Partner je povinen pravidelně kontrolovat, zda není k dispozici aktuálnější verze Podmínek. Upravené Podmínky jsou považovány za dohodnuté a akceptované Partnerem dnem, kdy nabývají platnosti. Pokud Partner s upravenými Podmínkami nesouhlasí, je povinen bezodkladně zaslat email s žádostí o ukončení účasti na affiliate programu na adresu affiliate@leontyna.cz.
2. Veškeré spory vzniklé z Podmínek či v souvislosti s nimi budou s konečnou platností rozhodnuty v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle Řádu a pravidel tohoto rozhodčího soudu.
3. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 7. 1. 2014.